Posiadanie narkotyków w orzecznictwie sądów.

Posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków zgodnie z art. 62  ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[1] ( dalej jako u.p.n.).jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Ustawa ta wskazuje katalog substancji niedozwolonych, których posiadanie, nawet w nieznacznej ilości jest czynem zabronionym, którego popełnienie podlega odpowiedzialności karnej.

Wskazana ustawa ani żaden inny akt normatywny nie zawiera definicji legalnej narkotyku, jednakże wskazuje czym jest substancja psychotropowa środek odurzający czy prekursor.

Substancja psychotropowa –  zgodnie z art. 5 pkt. 25 u.p.n. jest każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy;

Środek odurzający –  zgodnie z art. 5 pkt. 26 u.p.n. każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy;

Pamiętaj!

Posiadanie narkotyków jest karalne niezależnie od ilości posiadanego środka niedozwolonego i niezależnie od ich przeznaczenia. Niedozwolone jest także posiadanie narkotyków na tzw. „własny użytek”.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 27 marca 2013 r.:

„nie ma znaczenia fakt, że część z posiadanych narkotyków oskarżony zużył na własne potrzeby, ponieważ karalne jest każde władanie tym środkiem, bez względu na cel dla jakiego miałby być on przeznaczony, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia”.

Natomiast ilość posiadanego środka odurzającego lub posiadanych narkotyków może mieć wpływ na surowość wymierzonej przez Sąd kary.

W orzecznictwie sądów można spotkać się z dwoma nurtami; wedle pierwszego posiadanie narkotyków i późniejsze zużycie ich w całości jest czynem niedozwolonym. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Okręgowy w wyroku,[2] wskazując:

„Zużycie narkotyku w ten sposób, że nie istnieje on już fizycznie, zatem wykonanie względem niego czynności dozwolonej prawem (skonsumowanie? – dop. KZS), nie wyklucza odpowiedzialności sprawcy za wcześniejsze posiadanie tego środka, choćby ograniczało się do chwilowego dzierżenia go, niezbędnego dla jego użycia”.

Drugie stanowisko jak wskazuje orzecznictwo sądów dotyczy sytuacji, w której podczas zażywania narkotyków i ich zużycie nie jest przestępstwem posiadania narkotyków. Za takim stanowiskiem stoi Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który w wyroku z dnia 28 grudnia 2006 r.[3] wskazał, iż:

„Skoro zważy się, iż na podstawie przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485) nie są karalne zachowania polegające na używaniu środków odurzających i substancji psychotropowych, tym samym nie do pogodzenia z zasadami pragmatycznej interpretacji przepisów prawa jest przyjęcie, że za karalne może być uznane na podstawie art. 62 tej ustawy posiadanie tych środków trwające w czasie ich zażywania”.

Rozbieżności w stanowiskach sądów zostały ujednolicone uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2011 r. gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, iż: „Posiadaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej w rozumieniu art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest każde władanie takim środkiem lub substancją, a więc także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia”.


[1]Ustawa z dn. 29 lipc a 2005r. ( Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485).

[2] Wyrok SO z dnia 17 kwietnia 2009 r. (sygn. II Ka 102/09 ).

[3] Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2006 r. ( II AKa 347/06).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *