Uniknięcie kary za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków?

Uniknięcie kary za narkotyki

Uniknięcie kary za narkotyki

Posiadanie narkotyków jak wskazuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest zakazane. Jednakże niejednokrotnie zdarza się, na że z uwagi na nieznaczną ilość środka odurzającego prokurator lub Sąd może umorzyć postępowanie karne.

Powstaje zatem pytanie jaka to jest ‘nieznaczna ilość narkotyków’?

Nieznaczna ilość narkotyków jest wartością niedookreślona i ocenną. To Sąd ocenia czy znaleziona przy zatrzymanym ilość narkotyków może zostać uznana za ilość nieznaczną.

Oznacza to także, iż Sądy w różnych miejscach Polski mogą wymierzyć różną karę za taką samą ilość posiadanego narkotyku w podobnych okolicznościach sprawy. Może się zdarzyć także, że Sądy z różnych krańców polski inaczej ocenią znalezioną ilość narkotyków gdzie jeden z Sądów ukarze posiadacza narkotyków a drugi Sąd umorzy postępowanie karne przyjmując, że znaleziona ilość jest nieznaczna.

Nieokreśloność pojęcia powoduje rozbieżności w karaniu osób, u których zostały znalezione narkotyki. Prowadzi to do niepewności prawa i niesprawiedliwości.
Próbą uregulowania tej kwestii były wytyczne przesłane w 2012 r. do polskich jednostek prokuratury.

Opracowane przez prof. Krajewskiego z UJ i opublikowane przez Polską Sieć Narkotykową wytyczne wskazywały jaką ilość narkotyków należy traktować jako „ilość nieznaczna”.

Profesor przyjął normy stosowane w Czechach:

a/ heroina 1,5 g
b/ kokaina 1 g
c/ amfetamina 1,5 g
d/ marihuana 10 g
e/ haszysz 5 g

Nadal postępowania karne wobec osób zatrzymanych za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków są prowadzone a osoby te są skazywane, pomimo, że uzasadnione byłoby umorzenie postępowania z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu. Polityka karania osób posiadających nieznaczna ilość narkotyków często tylko na własny użytek nie zlikwiduje problemu narkomanii. Jak wskazuje prof. Krajewski:

„rozmaite substancje psychoaktywne towarzyszyły ludzkości od zarania jej dziejów jako substancje o mniej lub bardziej kulturowo zintegrowanym charakterze”[1].

Określenie definicji legalnej, nieznacznej ilości narkotyków i przejrzystych kryteriów byłoby wskazane i pożądane. Nie istniałyby wątpliwości praktyczne wśród sędziów i prokuratorów w tym zakresie a ponadto byłoby uzasadnione z uwagi na poczucie sprawiedliwości społecznej i równości wobec prawa.
Niestety wytyczne opracowane przez prof. Krajewskiego nie są dla prokuratorów obowiązkowe. Mają one za zadanie jedynie wskazywać prokuratorom jak należy postąpić w sytuacjach gdzie zatrzymany posiada jedynie nieznaczną dawkę narkotyków.
Przyjęcie wartości granicznych jak to ma miejsce chociażby w przypadku progu nietrzeźwości i stanu po spożyciu alkoholu powoduje, że przepisy są jasne, ułatwia to ich stosowanie i eliminuje kontrowersje.

W wielu krajach wprost w ustawach w załącznikach lub rozporządzeniach wykonawczych znajdują się określenia jaka ilość narkotyków jest „dozwolona” . Tu jako przykład można wskazać Czechy, gdzie ustawy wskazują limity bezkarności posiadania narkotyków na własny użytek.

Czy doczekamy się podobnych limitów bezkarności narkotyków na własny użytek w Polsce?


[1] K.Krajewski, Wytyczne dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii-posiadanie narkotyków,Polska Sieć Polityki Narkotykowej.

One thought on “Uniknięcie kary za posiadanie nieznacznej ilości narkotyków?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *